16- Les barraques de Mont-roig declarades “Bé Cultural d’Interès Local” (BCIL)

Les barraques dels terme municipal de Mont-roig del Camp van ser, en una primera fase, incloses en el “Catàleg de béns protegits” (“B.26”) del POUM (Pla d’ordenació urbanística municipal), segons l’article 69 DL 1/2005. S’hi diu: “Hi ha un total de 101 barraques de les quals s’identifica la seva posició amb coordenades UTM, segons la relació que s’adjunta al Títol VII de la Normativa Urbanística… Tipus de protecció proposada: Immoble protegit (B). Protecció integral”. Al “Catàleg de béns protegits i de masies en sòl no urbanitzable” s’hi afegeix, tot citant a les barraques de pedra seca: “es prohibeix qualsevol obra d’ampliació o enderroc de les mateixes. Qualsevol intervenció en les barraques serà objecte de llicència municipal prèvia d’obra menor. Les intervencions es limiten a la restauració amb els materials tradicionals i propis de la comarca”.

A més de l’aprovació de la seva protecció dins del POUM, també ho fou per la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat a Tarragona el 30-11-2006 (Llei 9/1993 DOGC 1807 11/10/1993 Art. 17). L’Ajuntament va aprovar, com a municipi de més de 5.000 habitants, específicament, que fossin “Bé Cultural d’Interès Local” (BCIL) en el Plenari del 28-05-2008. Per la qual cosa ja quedaven com a béns immobles catalogats amb categoria de protecció de segon rang.